Διαχείριση Αποβλήτων

Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση στην παραγωγή αποβλήτων καθιστώντας τη διαχείριση τους ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Το μεγαλύτερο μέρος των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελούν τα οικιακά, από τα οποία ένα μικρό μέρος είναι επικίνδυνα και αποτελούν το 1% του συνόλου των επικινδύνων.Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων αντιμετωπίζονται νομοθετικά μεμονωμένα και θεσπίζονται διαφορετικές διατάξεις:

 • Βιοαποδομήσιμα.
 • Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής.
 • Ραδιενεργά.
 • Επικίνδυνα.
 • Ζωικά.
 • Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασιών.
 • Πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια.
 • Απόβλητα (Χρησιμοποιημένα) ορυκτέλαια.

Η μείωση της παραγωγής και επικινδυνότητας των αποβλήτων, πέρα από τα άμεσα περιβαλλοντικά οφέλη, οδηγεί και σε μικρότερη κατανάλωση και άρα παραγωγή προϊόντων, και μπορεί να επιτευχθεί με μείωση όγκου ή/και μάζας ή/και ποσότητας αυτών:

 • στην πηγή παραγωγής,
 • κατά τη συλλογή και αποκομιδή,
 • με επεξεργασία, και
 • κατά την τελική διάθεση.

Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί απορριμμάτων ώστε να επιτύχουν μείωση αυτών είναι:

Στην πηγή παραγωγής:

 • παραγωγή/κατασκευή προϊόντων που παράγουν λιγότερα απόβλητα,
 • πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων στην πηγή,
 • διαλογή στην πηγή / ανάκτηση υλικών
  • ανακύκλωση,
  • επαναχρησιμοποίηση υλικών-αντικειμένων, και
 • συμπίεση απορριμμάτων στην πηγή.

Μετά τη δημιουργία αποβλήτων:

 • ανακύκλωση, και
 • επαναχρησιμοποίηση,
 • καύση – αποτέφρωση, και
 • άλλες ενέργειες εξειδικευμένες.

Το ΑΠΘ, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και νομοθεσία και στα πλαίσια των τρεχόντων εξαγγελμένων περιβαλλοντικών δράσεων ενισχύει, επεκτείνει και εγκαθιδρύει κατά περίπτωση, προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων (ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικών/επικινδύνων αποβλήτων) παραγόμενων εντός του Πανεπιστημιακού χώρου, αλλά και εκτός αυτού.
Συνάπτοντας προφορικές και γραπτές συμβάσεις με δημοσίους φορείς, ιδιωτικές εταιρείες και συλλογικά συστήματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και επικινδύνων αποβλήτων, συμβάλει ενεργά στην τοπική προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων, είτε μέσω πρόληψης της παραγωγής τους, είτε μέσω απομάκρυνσης του ανακυκλώσιμου/επικίνδυνου κλάσματος από το ρεύμα των απορριμμάτων προς τελική διάθεση.

Νομοθεσία για τη Διαχείριση Αποβλήτων