Εργαλειοθήκη EMAS

Ο οδηγός “EMAS „easy“ για τις μικρές επιχειρήσεις” συμπληρώνεται από την εργαλειοθήκη EMAS, η οποία διατίθεται δωρεάν και διαμορφώνεται ως εξής:

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τμήμα 1: Εισαγωγή στο EMAS

Τμήμα 2: Ποια είναι τα οφέλη και το κόστος του EMAS;

Τμήμα 3: Πώς να γίνει η αρχή;

2. ΣΧΕΔΙΟ

Τμήμα 4: Πώς να αναπτυχθεί μια περιβαλλοντική πολιτική

Τμήμα 5: Πώς να διεξαχθεί μια αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση

5.1: Πώς να αξιολογηθούν οι άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Οργανισμόςς σας

5.2: Πώς να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση στις νομικές απαιτήσεις

Τμήμα 6: Πώς να αναπτυχθεί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα

6.1: Σκοποί

6.2: πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης

3. ΠΡΑΞΗ

Τμήμα 7: Πώς να διαρθρωθεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

7.1: Πώς να διαρθρωθεί και να ανατεθεί η ευθύνη στα πλαίσια του ΣΠΔ

7.2: Πώς να αξιολογηθούν οι ανάγκες κατάρτισης και να παρασχεθούν νέες δεξιότητες και εκπαίδευση

7.3: Πώς να γίνεται η επικοινωνία με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες

7.4: Πώς να οργανώσετε την περιβαλλοντική τεκμηρίωσή σας

7.5: Πώς να ελέγχονται και να διατηρούνται τα ενδεικνυόμενα έγγραφα και φύλλα εργασίας

7.6: Πώς να αναπτυχθούν κώδικες συμπεριφοράς με ακριβείς οδηγίες για την υποστήριξη του ΣΠΔ σας

7.7: Πώς να προετοιμασθείτε για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

4. ΕΛΕΓΧΟΣ

Τμήμα 8: Πώς να ελέγχονται και να παρακολουθούνται η περιβαλλοντική επίδοση και τα συστήματα διαχείρισης

8.1: Παρακολούθηση και μετρήσεις

8.2: Συνεχής βελτίωση και διαρθρωτική δράση

8.3: Αρχεία

8.4: Εσωτερικοί έλεγχοι

5. ΔΡΑΣΗ

Τμήμα 9: Πώς να γίνει ανασκόπηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Τμήμα 10: Πώς να ανακοινωθεί η περιβαλλοντική επίδοση και πώς να υποβληθεί έκθεση σχετικά με αυτή

Τμήμα 11: Πώς να επιτευχθεί επίσημη αναγνώριση