Προσωρινή Αποθήκευση ΕΙΑ

Για την προσωρινή αποθήκευση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων (ΕΙΑ) απαιτείται ένας χώρος συγκέντρωσης του οποίου οι προδιαγραφές ορίζονται από την ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, σε κάθε Χώρο Προσωρινής Αποθήκευσης πρέπει να υπάρχουν:

  • Παροχή νερού
  • Συστήματα καθαριότητας
  • Σύνδεση με την αποχέτευση
  • Πυροσβεστήρας
  • Προστατευτική ενδυμασία
  • Σάκοι αποβλήτων
  • Στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να υπάρχει ευκρινής σήμανση με τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου.

Τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (EIA-ΜΧ), πρέπει να φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών σε θερμοκρασία υποχρεωτικά μικρότερη ή ίση με 5οC (για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων η προσωρινή αποθήκευση μπορεί να γίνει μέχρι 30 ημέρες σε θερμοκρασία μικρότερη ή ίση με 0οC).