Γενικές Πληροφορίες

Τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αποτελούν ρεύμα αποβλήτων που περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Αποβλήτων του ΑΠΘ.

Ως Ιατρικά Απόβλητα νοούνται τα απόβλητα που παράγονται στις Υγειονομικές Μονάδες, τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

Α) Ιατρικά Απόβλητα Αστικού Χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ)

Β) Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα (ΕΙΑ)

Β1) αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)

Β2) απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΤΧ)

Β3) απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)

Γ) Άλλα Ιατρικά Απόβλητα (ΑΙΑ)

Στην Κ.Υ.Α. 37591/2031 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες» (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003), στο Παράρτημα 1, παρουσιάζονται ενδεικτικοί κατάλογοι με τα είδη αποβλήτων που ανήκουν σε καθεμιά από τις παραπάνω κατηγορίες.

Περιληπτικά,  ανά κατηγορία περιλαμβάνονται:

ΙΑ-ΑΧ: απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων, από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά.

ΕΙΑ-ΜΧ: απόβλητα που έχουν έρθει σε επαφή με αίμα, εκκρίσεις ή άλλα βιολογικά υγρά και μπορούν να μεταδώσουν λοιμώδη νοσήματα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται επίσης μικρά τμήματα ιστών και οργάνων σώματοςόπως και μικρά νεκρά ζώα.

ΕΙΑ-ΜΤΧ: απόβλητα που προέρχονται από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών-βιοχημικών εξετάσεων, από Παθολογοανατομικά Εργαστήρια και από Τμήματα όπου γίνονται χημειοθεραπείες, όπως μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες, ιστοί, όργανα, μέρη σώματος, πειραματόζωα κ.λ.π.

ΕΙΑ-ΤΧ: απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο, άλλα βαρέα μέταλλα, αμίαντο, κυτταροστατικά και άλλα φάρμακα, χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, ανόργανες χημικές ενώσεις που περιέχουν οξέα και αλκάλια (π.χ. θειικό, υδροχλωρικό, νιτρικό, χρωμικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου και διάλυμα αμμωνίας) και άλλα οξειδωτικά (KΜnO4, K2Cr2O7) ή επιβραδυντές (NaHSO3, Na2SO3), αμαλγάματα οδοντιατρικής, οργανικές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα (φαινόλες), κατεστραμμένα θερμόμετρα, πιεσόμετρα υδραργύρου, έλαια εκροής από αντλίες κενού, εξαντλημένα προσροφητικά υλικά, φίλτρα, διαλύτες που χρησιμοποιούνται στα ακτινολογικά εργαστήρια κ.α.

ΑΙΑ: ραδιενεργά, μπαταρίες, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση κ.α.

Τα αστικού τύπου ιατρικά απόβλητα (ΙΑ-ΑΧ) συλλέγονται, όπως και σήμερα, σε κοινούς πλαστικούς σάκους και ακολουθούν τη γραμμή διαχείρισης των οικιακών αποβλήτων.

ΚΥΑ Η.Π. 37591/2031 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003), «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες»