Κανονισμός

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σύστημα έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές και εργαζόμενοι) και για την εγγραφή είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση τους (με αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, υπηρεσιακή κάρτα εργαζομένου) και επιβεβαιβέωση της ιδιότητάς τους (μέσω ιδρυματικού λογαριασμού email ή βεβαίωσης εργασίας από την αρμόδια υπηρεσία).

Η παραλαβή και η επιστροφή των ποδηλάτων γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 8:00 μέχρι τις 20:00, στον προκαθορισμένο χώρο με παρουσία του υπεύθυνου λειτουργίας και με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη για την τήρηση του χρόνου επιστροφής. Για την παραλαβή του ποδηλάτου είναι απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοποίησης του χρήστη.

Ο εκτιμώμενος χρόνος επιστροφής δηλώνεται κατά την παραλαβή του ποδηλάτου και η συνολική χρέωση υπολογίζεται με την επιστροφή του ποδηλάτου και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην ενότητα “Κόστος Χρήσης“.

Σε περίπτωση αδυναμίας επιστροφής του ποδηλάτου (στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης), ο χρήστης οφείλει να ενημερώσει τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2310 991396.

Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής του ποδηλάτου, ο χρήστης καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του, διακοσίων πενήντα ευρώ (€250,00).

Ο έλεγχος για την καλή κατάσταση και λειτουργία του ποδηλάτου, κατά την παράδοση και την παραλαβή, γίνεται από τον κάθε χρήστη παρουσία του υπεύθυνου για τη λειτουργία του Συστήματος.

Για πιθανές βλάβες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της χρήσης, ο χρήστης  οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους υπεύθυνους στο τηλέφωνο 2310 991396 και επιβαρύνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά των ανταλλακτικών για την επισκευή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του ποδηλάτου είναι να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον ενοικιαστή η “Δήλωση Συμμετοχής στο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του ΑΠΘ“.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του κόστους χρήσης του Συστήματος ανά ακαδημαϊκό έτος.