Ενεργειακές αναβαθμίσεις

Έχουν κατατεθεί δυο προτάσεις για ένταξη  ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του ΑΠΘ, στο ΕΠΠΕΡΑΑ

“Πρότυπα Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε δημόσια κτήρια πλην ΟΤΑ

Προτεινόμενα κτίρια για ενεργειακή αναβάθμιση είναι:

Παράλληλα προωθείται η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με  συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω:

  • της διεξαγωγής ενεργεικών επιθεωρήσεων σταδιακά σε όλα τα  κτήρια του ΑΠΘ (από εξωτερικούς επιθεωρητές),
  • προμελετών παρεμβάσεων σε κάθε κτίριο από ομάδες  πανεπιστημιακών (διπλ. Εργασίες, μεταπτυχιακά κλπ)  Τεκμηρίωση των επεμβάσεων χαμηλού, μέσου και υψηλού  κόστους
  • δημιουργία φακέλου μελέτης ανα κτήριο
  • χρηματοδοτήσεων των δράσεων από άλλες δράσεις  εξοικονόμησης ενέργειας λ.χ. από τα Φ/Β