Εθνική Νομοθεσία

N.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα

Ν. 1650-86(160/Α/16.10.86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

Τροποποιήθηκε από :

Ν. 3536/07, (42/Α/23.2.07) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας YΠΕΔΔΑ».

N. 3010/02, (91/Α/25.4.02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

Τροποποιήθηκε από :

N. 3897/10, (208/Α/10.12.10) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις».

 N. 2939/01, «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Τροποποιήθηκε από :

N3854/2010, (94/Α/23.6.10) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».

Υ.Α. 9268/469/2007, (286/Β/2.3.07) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθ. 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του Ν. 2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ για τις “συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας”, του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004».

Υ.Α. 181051/1090/82/1982, «Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων».

Ν. 1577/1985, «Γενικός οικοδομικός κανονισμός».

Τροποποιήθηκε από :

Ν. 3843/10, (62/Α/28.4.10) «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις».

Τροποποιήθηκε από :

N. 3897/10, (208/Α/10.12.10) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις».

Ν. 3775/09, (122/Α/21.7.09) «Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις».

 Ν. 3175/03, (207/Α/29.8.03) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις».

Τροποποιήθηκε από :

Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων».

 Ν. 2831/00, (140/Α/13.6.00) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις».

Τροποποιήθηκε από :

Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03) «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων».

 Ν. 2052/92, (94/Α/5.6.92) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις».

Τροποποιήθηκε από :

N. 3897/10, (208/Α/10.12.10) «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις».

Ν. 3481/06, (162/Α/2.8.06) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Ν. 2682/99, (16/Α/8.2.99) «Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις»  (άρθ. 26 §1).

 Ν. 1772/88, (91/Α/17.5.88) «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες σχετικές διατάξεις».

 Υ.Α. 20452/484/86, (44/Β/19.2.86) «Κτιριοδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων»

 Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003, «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».

Π.Δ. 63/1986, «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών».

Υ.Α. 7589/731/2000, «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)».

Π.Δ. 82/2004,«Αντικατάσταση της ΚΥΑ 98012/2001/96 “Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων” (40/Β) “Mέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων”».

Π.Δ. 115/2004, «Αντικατάσταση της KYA 73537/1438/95  “Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες” (Β/781) και KYA 19817/00 τροποποίηση της KYA 73537/95 κ.λπ.”(Β/963) “Mέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών”».

Π.Δ. 117/2004, (82Α/Ο4) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002-95-EΚ “σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002-96-ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

Τροποποιήθηκε από :

Π.Δ. 15/06, (12/Α/3.2.06) «Τροποποίηση του ΠΔ 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας  2003-108-ΕΚ “για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002-96-ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».

Π.Δ. 116/2004, «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».

Π.Δ. 109/2004, «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».

Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003, «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης».

Υ.Α. οικ. 114218/1997, “Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων”.

Υ.Α. Ε1β 301/1964, «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων».

Ν. 1634/1986, «Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 “για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές” και 1982 “περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου”».

Υ.Α. 3245/4/92/1992, «Ανάθεση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της κατασκευής- οργάνωσης- εκμετάλλευσης πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυμάτων- απορριμμάτων πλοίων στον λιμένα Θεσσαλονίκης».

Π.Δ. 15/2006, «Τροποποίηση του ΠΔ 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108 “για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003».

Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006, «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ εφαρμογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθ. 20 (παράρτημα Ι) της υπ’ αριθ. 29407/3508/2002 KYA “Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή αποβλήτων” (1572/Β)».

Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ “για τα επικίνδυνα απόβλητα” του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 KYA “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων” (604 Β)».

Τροποποιήθηκε από :

Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθ. 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και της υπ’ αριθ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ.” (Β 791)».

 Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006, «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (383 Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθ. 7 (παρ. 1) της Oδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».

Τροποποιήθηκε από :

Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθ. 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και της υπ’ αριθ. 24944/1159/2006 ΚΥΑ “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ.” (Β 791)».

Υ.Α. 8668/2007, «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθ. 13588/725 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθ. 7 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. 91/156/Κ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13588/725/2006 ΚΥΑ “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.” (Β 383) και της υπ’ αριθ.. 24944/1159/2006 ΚΥΑ “Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ.” (Β 791)».