ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η εμπλοκή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας  (είτε ως άτομα, είτε ως διοικητικές μονάδες – εργαστήρια) αναμένεται να οδηγήσει στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για την Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (ΟΠΔ) στο χώρο του πανεπιστημίου και να λειτουργήσει υποδειγματικά για την πόλη. Για την ΟΠΔ στο ΑΠΘ συνεργάζονται:

  • Η επιτροπή ΟΠΔ του ΑΠΘ, η οποία λειτουργεί ως όργανο λήψης σχετικών αποφάσεων. Σ΄αυτήν συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και διοικητικό προσωπικό. Προεδρεύει ο αντιπρύτανης Ιωάννης Παντής (καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας) και έχει ως αναπληρωτή πρόεδρο τον Δημήτριο Κωβαίο (καθηγητή της Γεωπονικής Σχολής).
  • Το γραφείο περιβάλλοντος, το οποίο εξυπηρετεί τον συντονισμό με τις διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Υπάγεται στην γενική διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών και μηχανοργάνωσης και στελεχόνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Ερευνητές που επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθειά μας θέτοντας υπόψη μας το ερευνητικό τους έργο (δημοσιευμένες εργασίες, διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, πατέντες κτλ).