Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

“Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” ή “ΑΗΗΕ” είναι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός κατά την έννοια του άρθ. 2 στοιχεία (α) της 50910/2003 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παραγ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του”.

Το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, που είναι ο εγκεκριμένος φορέας  για τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα, διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ημέρες συλλογής των συγκεκριμένων αποβλήτων, τα οποία είτε παράγονται στους χώρους του Πανεπιστημίου είτε εκτός. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και προώθηση προς ορθή διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών, οικιακών και μη, αποβλήτων/προϊόντων, που δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνα ή μολυσματικά μέρη (ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων).

Η ημερομηνία συλλογής των εν λόγω συσκευών θα γνωστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω συλλογικού e-mail και με ανάρτηση ανακοίνωσης στον παρόν ιστόχωρο.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποθηκεύουν με ασφάλεια  τον εξοπλισμό τους προς απόρριψη σε ιδίους χώρους, έως την ημέρα συλλογής τους.  Σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας  ηλεκτρικών ή/και ηλεκτρονικών αποβλήτων υπάρχει η δυνατότητα απομάκρυνσης τους εκτάκτως, ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.

Σημειώνεται ό,τι η απόρριψη ή απομάκρυνση των συγγεκριμένων συσκευών είναι δυνατή μετά και εφόσον έχει προηγηθεί πρωτόκολλο καταστροφής αυτών.

Σε περίπτωση οικιακού ή μεμονωμένου εξοπλισμού που χρήζει ή επιλέγεται άμεση απόρριψη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τις εξής επιλογές:

Μικροσυσκευές:

Μεγαλοσυσκευές:

Νομοθεσία για ΑΗΗΕ