Φάσεις μετάβασης από την οικοχαρτογράφηση στο EMAS

Φάση 11: αναβάθμιση της οικοχαρτογράφησής σας για το EMAS

Φάσεις 12 έως 16: σχεδιασμός του συστήματός σας για την περιβαλλοντική διαχείριση

Φάση 12: η περιβαλλοντική πολιτική σας

Φάση 13: προσδιορισμός περιβαλλοντικών πλευρών

Φάσεις 13 και 14: FLIPO

Φάσεις 15 και 16: σκοποί και σκοποί

Φάσεις 17 έως 23: εφαρμογή και καθημερινή διαχείριση

Φάση 17: ανάθεση έργων και καθηκόντων στο EMAS σας

Φάση 18: κατάρτιση του προσωπικού σας

Φάση 19: το περιβαλλοντικό σας εγχειρίδιο

Φάσεις 24 έως 28: έλεγχος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισής σας

Φάσεις 24 και 25: εσωτερικός έλεγχος – ο γρήγορος έλεγχός σας

Φάση 26: καταχώριση περιστατικών και εγγράφων – το οικολογικό βιβλίο σας

Φάση 27: ανασκόπηση διοίκησης

Φάση 28: ανασκόπηση διοίκησης – ο πίνακάς σας ελέγχου

Φάση 29: περιβαλλοντική δήλωση

Φάση 30: Έλεγχος και επικύρωση