ΓΙΑ EMAS

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme): ένα μοντέρνο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι βασικοί στόχοι του EMAS είναι:

  • η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης,
  • η επίδειξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
  • η γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιτευγμάτων μας στο ευρύτερο κοινό.

Τα παραπάνω βοηθούν στο να λαμβάνουμε υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες στην καθημερινή διαχείριση των εργασιακών δραστηριοτήτων.

Τα κύρια βήματα του EMAS

Για να εγγραφεί στο EMAS ένας Οργανισμός πρέπει:

  1. Να διεξαγάγει μια περιβαλλοντική ανασκόπηση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων, των προϊόντων και των υπηρεσιών του Οργανισμού, τις μεθόδους για την αξιολόγησή τους, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιό του και τις υφιστάμενες πρακτικές και διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.
  2. Να καταρτίσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης καθορίζοντας ευθύνες και εξασφαλίζοντας τα μέσα για αποτελεσματική εφαρμογή του, να υπάρχει: καθορισμός περιβαλλοντικών σκοπών, εφαρμογή λειτουργικών διαδικασιών, αναγνώριση αναγκών εκπαίδευσης, και εφαρμογή μεθόδων παρακολούθησης και επικοινωνίας.
  3. Να διεξαγάγει περιβαλλοντικό έλεγχο, αξιολογώντας ιδιαίτερα το σύστημα διαχείρισης και την εκπλήρωση της πολιτικής και του προγράμματος του Οργανισμού, καθώς και την συμμόρφωση με τις σχετικές περι-βαλλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις
  4. Να δημοσιεύσει δήλωση της περιβαλλοντικής επιδόσης του, στην οποία να καθορίζονται τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και οι μελλοντικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Οργανισμού.

Περισσότερα από την ιστοσελίδα του EMAS easy