Οίκο-ΑΠΘ

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ποιότητα εργασίας και κατ’επέκταση ζωής των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ποικίλες παραμέτρους, οι οποίες πολλές φορές αλληλοσυγκρούονται.

Η ποιότητα εργασίας/ζωής επεκτείνεται σε πολλές πτυχές (οικονομικές, περιβαλλοντικές, πολιτικές, διοικητικές, ηθικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, τεχνολογικές, και ενεργειακές) και είναι αυτή η οποία διαμορφώνει την ταυτότητα του εργαζομένου/φοιτητή, τον τρόπο εργασίας/διαβίωσης του και πολλές φορές και την ιδιοσυγκρασία του.

Τρία επίπεδα αλληλεπιδρούν, αλληλοσυγκρούονται και αλληλοκαλύπτονται:

 • κεντρική διοίκηση,
 • εργαζόμενοι,
 • φοιτητές.

Η αντιμετώπιση με στόχο τη βελτίωση του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος πρέπει να στηρίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη, καθώς επίσης και στη συμμετοχή των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων από τις Πρυτανικές αρχές. Τα «βιώσιμα πανεπιστήμια» συναντούν ως εμπόδιο την προβληματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε τοπική κλίμακα και την ελλιπή ενημέρωση των εργαζομένων/φοιτητών. Η παγκοσμιοποίηση αναπτύσσει πλαίσιο ανταγωνιστικών πιέσεων για τα Πανεπιστήμια, καθιστώντας τα υπεύθυνα, όπως και σημεία διαδραμάτισης θεμελιώδους ρόλου στο θέμα της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προάγοντας την αειφόρο χρήση και χρησιμοποίηση των περιβαλλοντικών πόρων (είτε από ενεργειακής ή υλικής πλευράς), τα παράγωγα υλικά και την πολεοδομική και χωρική κληρονομιά, μέσω συντονισμού των εταιρικών σχέσεων της τοπικής κοινωνίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας και της οργανωτικής ανάπτυξης. Κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μπορεί και απαιτείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, λαμβάνοντας μέρος στην λήψη αποφάσεων, για την επίτευξη ενός αειφόρου και υγιούς πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η επιδοκιμασία ή αντίθετα η αντίδραση του κοινού, όπως και ο τρόπος ζωής του και οι βραχυπρόθεσμες ή μακρoπρόθεσμες επιλογές του, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επίδρασης στην επιτυχή ή αποτελεσματική εφαρμογή ενός τοπικού-πανεπιστημιακού σχεδίου ή πλαισίου δράσης. Κλειδί επιτυχίας ή μείωσης των προβλημάτων, αποτελεί η ευαισθητοποίηση του κοινού, επηρεάζοντας συμπεριφορά και στάση.

Μελλοντικό σχέδιο των Πρυτανικών Αρχών είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων (όπως «Πράσινες Πανεπιστημιακές Ημέρες»), κατά τις οποίες το Πανεπιστήμιο μας θα παρουσιάζει στα μέλη του τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες και επιδόσεις του.

Φοιτητές

 • Εκπροσώπηση στις ειδικές επιτροπές – συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 • Δημιουργία θέσεων ημι-απασχόλησης για φοιτητές
 • Προσανατολισμός των νεοεισαχθέντων φοιτητών στις πρακτικές της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Συνεργασία σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με φοιτητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
 • Εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με επίκεντρο τους χώρους στέγασης και σίτισης
 • Πρακτική άσκηση και διατριβές με αντικείμενο την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στους χώρους του campus

Διοικητικά

 • Αποκέντρωση δραστηριοτήτων σε σχολές και τμήματα
 • Λειτουργία τμημάτων ως επιχειρησιακών και ακαδημαϊκών κέντρων
 • Δημιουργία ειδικών επιτροπών απαρτιζόμενων από το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και φοιτητών
 • Οικονομική ενίσχυση στα τμήματα που λειτουργεί κέντρο ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας/τμήμα με αντικείμενο το συντονισμό των δράσεων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Δημιουργία ειδικού λογαριασμού για δωρεές σχετικά με «πράσινες» πρωτοβουλίες
 • Ανάπτυξη πλαισίου για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της σκοπιμότητας, του κόστους και των επιπτώσεων των υπαρχόντων και των προτεινόμενων παρεμβάσεων
 • Ανάπτυξη μεθοδολογίας παρακολούθησης και καταγραφής της προόδου – οικονομική ενίσχυση στα τμήματα που επιτυγχάνουν σαφώς καθορισμένους στόχους
 • Δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων από τα τμήματα
 • Στοιχεία σχετικά με τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και δυνατότητες διαθέσιμα από τις ιστοσελίδες των ιδρυμάτων
 • Αλλαγή στην πολιτική των προμηθειών

Πανεπιστήμιο και Κοινωνία

 • Διαγωνισμοί έργων ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης και καινοτομίας με στόχο π.χ. τη μείωση απορριμμάτων, την εξοικονόμηση νερού-ενέργειας, την ανακύκλωση
 • Διοργάνωση οικολογικών φεστιβάλ (πχ. Eco-design fest)
 • Διοργάνωση συζητήσεων και ημερίδων για το περιβάλλον με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών οργανώσεων, οργανώσεων πολιτών κλπ
 • Ενημερώσεις σε σχολεία και δράσεις μέσα στην πόλη