Πρόσκληση: Αποκομιδή ανακυκλώσιμου χαρτιού στο ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αποκομιδή ανακυκλώσιμου χαρτιού στο ΑΠΘ» και κριτήριο ενδιαφέροντος την υψηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 – 13.00 (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996822, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991131-υπεύθυνος: Γιάννης Τσουγκράκης ) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 08-04-2016 και ώρα 13:00.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 11-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο γραφείο Περιβάλλοντος (ισόγειο, έξω από το κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας. Το ΑΠΘ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΑΠΘ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση.

Για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας δίνεται προθεσμία 12 μηνών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης και μπορεί να παραταθεί για 12 ακόμη μήνες με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής.

Η Πρόσκληση
Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές

Comments are closed.