Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη, 28/01/2013,  Αριθμ. Πρωτ. 508

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 20.000,00 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. – 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-996819, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991133 Υπεύθυνος: κ. Αριστείδης Ντόμπρος) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 11-02-2013 και ώρα 13:00.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στη Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης, στις 12-02-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στο γραφείο του Προισταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Μηχανοργάνωσης (6ος όροφος, κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή»).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΘ

Eπικίνδυνα Aπόβλητα – Προυπολογισμός Μελέτης, Προσφορά

Βοηθητικός Πίνακας Κατηγορίες Αποβλήτων

 

Comments are closed.